Doktorandplatser vid Uppsala universitet HT 2009

25 september, 2009

Uppsala universitet ledigförklarar härmed följande

Två-tre doktorandplatser i kulturantropologi
vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi med tillträde 1 januari 2010.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och avses att finansiera de två första åren med utbildningsbidrag och de två sista åren med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt deltaga i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen kan förekomma (högst 20 %).

Utbildningen på forskarnivå i kulturantropologi regleras av ämnets allmänna studieplan. För information om behörighet och förkunskapskrav, se
http://www.antro.uu.se/sv/Kulturantropologi/
Utbildning/Utbildning_pa_forskarniva/Studieplan/


Vid bedömningen av de sökande kommer avseende att fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Redogörelse för forskningsplan i relation till de forskarmiljöer institutionen kan erbjuda samt tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt.

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5, §§ 1-7 samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för forskarutbildning:
http://info.uu.se/internt.nsf/regelsamling
http://www.histfilfak.uu.se/riktlinjer.html

Ansökningshandlingar ska omfatta
a) ansökningsblankett inkl. styrkt kopia av examensbevis som visar behörighet till utbildning på forskarnivå i kulturantropologi
b) en kort CV
c) C-, D-, magister- eller masteruppsats inom ämnet kultur- eller socialantropologi
d) en redogörelse för forskningsplan/avhandlingsprojekt på engelska omfattande högst 8 sidor som knyter an till forskningsinriktningar vid institutionen (se institutionens hemsida: www.antro.uu.se)
e) eventuella publikationer samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa.

Uppsats och forskningsplan inges i tre exemplar.

Ansökningsblankett finns att hämta på http://www.uppdok.uadm.uu.se/blanketter.html.
Studieplan och ansökningsblankett kan också rekvireras från institutionen:
Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Box 631
751 26 Uppsala
E-post: Kristina.Linder (a) antro.uu.se

Upplysningar lämnas av prefekt Per Peterson (018-471 7033, per.peterson (a) etnologi.uu.se), studierektor Charlotta Widmark (018-471 7153, charlotta.widmark (a) antro.uu.se), samt fakultetens utbildningsledare Oskar Pettersson (018-471 1879, oskar.pettersson@uadm.uu.se).
Fackliga företrädare är Anders Grundström, SACO-rådet, tel 018/471 5380, och Carin Söderhäll, OFR-S/ST, tel 018/471 1996, Stefan Djurström, SEKO, tel 018-471 3315.

Välkommen med din skriftliga ansökan senast 19 oktober 2009 märkt UFV-PA 2009/2123 till Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala, eller fax 018-471 2000, e-post registrator (a) uu.se. Om ansökan meddelas per fax eller e-post ska den kompletteras med originalhandling inom en vecka från ansökningstidens utgång.